Luty 2014

„Też potrafię - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” – projekt Wydziału NS GK ZHP na rok 2014.

21-02-2014 23:19 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

files/ns.zhp.pl/slonko.png

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP w terminie od 7 kwietnia do 6 grudnia 2014 roku będzie organizatorem warsztatów twórczości artystycznej w ramach projektu „Też potrafię - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 6-dniowych warsztatów przeprowadzanych w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” oraz OSW ZHP „Perkoz”. Podczas warsztatów beneficjenci będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach m.in.: w plastycznych, muzyczno-rytmicznych, teatralnych, fotograficznych, turystyczno-krajoznawczych. 
Beneficjentami w projekcie mogą być osoby niepełnosprawne w wieku od 7 do 26 lat, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
Beneficjentem projektu nie może być uczestnik warsztatów terapii zajęciowej. Projekt jest dofinansowywany ze środków PFRON więc udział w nim jest nieodpłatny. Harmonogram warsztatów:
5-10 maja – OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
2-7 czerwca - OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
23-28 sierpnia – OSW ZHP „Perkoz” Waszeta k/Olsztynka
15-20 września - OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
6-11 października - OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
3-8 listopada - OSW ZHP „Perkoz” Waszeta k/Olsztynka
1-6 grudnia - OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
Zgłoszenia drużyn wg załączonego wzoru do udziału w projekcie przyjmowane będą do 7 marca na adres mailowy : ns@zhp.net.pl. Prosimy w zgłoszeniu podać preferowane terminy warsztatu.
Zespół rekrutacyjny kwalifikując poszczególne drużyny i środowiska będzie brał pod uwagę:
1. Pierwszeństwo mają drużyny, które dotychczas nie brały udziału w projektach Wydziału NS GK ZHP.
2. Dotychczasową współpracę, w tym dostarczane dokumenty – terminowość, poprawność i kompletność.
3. Wpis drużyny do ewidencji ZHP, oraz opłacenie składek członkowskich przez drużynowego.
4. Dana drużyna będzie mogła wziąć udział w jednym, wybranym warsztacie.

I etap rekrutacji:
1. Do 7 marca 2014 roku zgłoszenia wg wzoru.
2. Do 15.03.14 roku - kwalifikacja beneficjentów na poszczególne warsztaty – decyzja Wydziału NS GK ZHP.
3. Przesłanie przez Wydział NS GK ZHP informacji o kwalifikacji na poszczególne warsztaty.

II etap:
1. Do 4 kwietnia 2014 r. przesłanie list i dokumentów beneficjentów do GK ZHP.
2. Ocena dokumentów przesłanych przez drużynowych/wychowawców- dokonana przez Wydział NS GK ZHP.
3. Do 15 kwietnia 2014r. ostateczna kwalifikacja beneficjentów projektu.

hm. Dorota Kołakowska
Kierownik Wydziału NS GK ZHP

Zbiórka Kadry Nieprzetartego Szlaku

21-02-2014 23:02 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Wydział NS GK ZHP zaprasza na zbiórkę kadry NS, która odbędzie się w dniach 21-23 marca 2014 w OSW ZHP „Nadwarciański Gród”. Do udziału w zbiórce zapraszamy po 3 instruktorów z Chorągwi, w tym kierowników chorągwianych referatów NS.
W programie zbiórki: Ogólnopolskie i regionalne projekty na rzecz osób niepełnosprawnych – (planowanie i zarządzanie projektami, pozyskiwanie środków na realizację programów, tworzenie kół przyjaciół Nieprzetartego Szlaku w środowiskach lokalnych i regionalnych), analiza stanu Nieprzetartego Szlaku, 1% dla NS, projekty Wydziału NS GK ZHP, plan przedsięwzięć na 2014. Zbiórka rozpocznie się 21 marca o godz.20.00, zakończy 23 marca o godz.12.00. Należy wziąć ze sobą mundur.
Zgłoszenia zawierające dane: imię , nazwisko, stopień, pełnioną funkcję- należy przesłać do 10 marca drogą mailową na adres: ns@zhp.net.pl. Do zagłoszenia należy załączyć następującą informację: