WARSZTATY                KONFERENCJA                KURSY 


Projekt ” Szkoła NS- szkolenia dla kadry ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych”

Szkoła NS

Wydział NS GK ZHP w 2013 roku będzie realizował projekt „Szkoła NS- szkolenia dla kadry ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Tworząc możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności damy szansę podniesienia jakości świadczonych usług na rzecz środowiska niepełnosprawnych, podniesienia świadomości sprawczej. Szkolenia są niezbędnym elementem nie tylko samorozwoju instruktorów, ale też stwarzają możliwości ciągłego pozyskiwania nowej kadry do prowadzenia drużyn skupiających dzieci niepełnosprawne. Planowane formy takie jak warsztaty pozwalają na doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Dzięki dobrze przygotowanej, aktywnej, prezentującej ciekawą ofertę repertuarową kadrze i wolontariuszom dzieci i młodzież niepełnosprawna zrzeszona w naszych drużynach otrzyma lepsze wsparcie w indywidualnym rozwoju i pokonywaniu codziennych barier i ograniczeń rozwojowych.
W ramach projektu planujemy organizację następujących form szkoleniowych:

 1. Trzydniowe warsztaty doskonalące.
 2. Kursy I i II stopnia dla nauczycieli i instruktorów ZHP prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.
 3. Ogólnopolską konferencję metodyczną.

Kurs I i II stopnia dla nauczycieli i kadry ZHP prowadzących rehabilitację w oparciu o metodę harcerską. Kurs zostanie zorganizowany w Schronisku "Głodówka" w Bukowinie Tatrzańskiej. W takcie 10-ciodniowego kursu przeprowadzonych zostanie 90 godzin zajęć szkoleniowych i ćwiczeń. Kurs prowadzony jest metodą harcerską. Do przeprowadzenia zajęć zapraszani zostaną doświadczeni instruktorzy ZHP z wieloletnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi ale też instruktorzy ZHP mającymi doświadczenie w pracy wychowawczej, będący trenerami i liderami środowiskowymi. Treści programowe kursu I stopnia dla drużynowych drużyn Nieprzetartego Szlaku:

 • Rodzaje dysfunkcji naszych wychowanków – repetytorium pedagogiki specjalnej.
 • Wykorzystanie harcerskich form pracy w rehabilitacji.
 • Instrumenty metodyczne wspierające wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Programy prób na stopnie - indywidualne plany rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 • Propozycje programowe ZHP elementem aktywizacji środowisk - „Odkrywcy Nieznanego Świata”, „Barwy Przyszłości”, „4 pory roku”, ˜„Ponad granicami”.
 • Warsztat pracy drużynowego - opiekun, wychowawca, przewodnik, lider. Różne aspekty działalności drużynowego.
 • Obóz harcerski i kolonia zuchowa – integracyjne formy wypoczynku letniego.
 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego w drużynie harcerskiej.
 • Współpraca z samorządami w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Możliwości pozyskiwania środków na działalności wychowawczą wśród niepełnosprawnych.

Treści programowe kursu II stopnia dla kadry Nieprzetartego Szlaku będą podzielone na trzy moduły:

 1. Wzmocnienie warsztatu pracy lidera – drużynowego Nieprzetartego Szlaku (m.in. aktywizujące formy pracy, aktualne programy i propozycje ZHP, przykłady dobrych praktyk w pracy z osobą niepełnosprawną).
 2. Warsztat umiejętności interpersonalnych wzmacniających działania na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. rozwiązywanie konfliktów w grupie, motywowanie do samorozwoju, kary i nagrody w grupie dzieci niepełnosprawnych jako element motywujący, praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych).
 3. Budowanie relacji sprzyjających osobom niepełnosprawnym w środowisku.

Ogólnopolska konferencja metodyczna odbędzie się we wrześniu 2013 roku we Wrocławiu.
Planujemy rozpocząć konferencję w piątek przedpołudniem sesją plenarną, podczas której zostaną przedstawione referaty wprowadzające do dyskusji w zespołach problemowych. Podczas konferencji poruszymy następujące kwestie:

 1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych- prezentacja najistotniejszych zapisów, prezentacja instytucji, które w są Polsce odpowiedzialne za realizację zapisów konwencji.
 2. Doświadczenia państw europejskich we wdrażaniu konwencji. Doświadczenia i dobre praktyki w Europie i na świecie.
 3. Prezentacja działań skautingu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Dobre praktyki NGO w tym ZHP w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Po części referatów i wystąpień zaproszonych gości planujemy prace w grupach problemowych.
Grupy podejmą dyskusję na tematy ujęte w zapisach konwencji dotyczące przede wszystkim praw i sytuacji dzieci i młodzieży.
Między innymi:

 1. artykuł 7 - Niepełnosprawne dzieci;
 2. artykuł 16 - Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć;
 3. artykuł 24 - Edukacja;
 4. artykuł 25 - Zdrowie;
 5. artykuł 26 - Rehabilitacja;
 6. artykuł 30 - Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie.

Praca zespołów problemowych odbywać się będzie w piątek oraz w sobotę przedpołudniem.
Ustalenia i wnioski zebrane zostaną w materiałach konferencyjnych.

Ponieważ projekt jest dofinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udział we wszystkich formach szkoleniowych jest nieodpłatny.